Vrijwaring
De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zuylen zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.
Zuylen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze site. Zuylen aanvaardt geen schade, voortvloeiend uit toegang (of uit het niet verkrijgen van toegang) tot www.zuylen.nl

Sommige links op onze website brengen u naar sites van derden, waarbij Zuylen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Zuylen de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacy
Zuylen vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Om die reden conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright
Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de inhoud van deze website is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Zuylen. Voor de gehele inhoud van deze website geldt: © 2019 Zuylen.